printheader.png

Achtergrondinformatie en aanleiding

Voor steeds meer bedrijven speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Steeds vaker willen transportbedrijven, logistieke dienstverleners en verladers in hun besluitvorming rekening houden met milieuaspecten van logistieke activiteiten. Ook klanten willen informatie over, of stellen eisen aan, de milieuprestaties van de producenten en leveranciers van producten .

Daarnaast hebben overheden ambitieuze doelstellingen voor het reduceren van de uitstoot van schadelijke stoffen. Voor de reductie van CO2 heeft de Europese Unie de doelstelling om deze tussen 1999 en 2020 minimaal met 20% te reduceren. Ook voor luchtkwaliteit en de uitstoot van luchtvervuilende stoffen bestaan al geruime tijd steeds strengere plafonds.

In diverse sectoren onderzoeken bedrijven hoe ze de uitstoot van schadelijke stoffen kunnen beperken. Het berekenen en rapporteren van emissies is hierbij onontbeerlijk: alleen zo kunnen de omvang van de emissies en de effecten van verbetermaatregelen worden gemonitord.

Een handreiking en gemeenschappelijke afspraken over de berekeningsmethode voor emissies in een logistieke omgeving zijn in dit verband belangrijke hulpmiddelen. Zij helpen om binnen een onderneming een goed geïnformeerd beleid te ontwikkelen voor het vermijden, verminderen en rapporteren van broeikasgassen en andere emissies.

De rijksoverheid en het bedrijfsleven formuleerden in het sectorakkoord 'Mobiliteit, logistiek en infrastructuur 2008-2020' als doelstelling: de ontwikkeling van een objectief en breed gedragen model waarmee het mogelijk is om de gerealiseerde vermindering van CO2-uitstoot te kwantificeren en te rapporteren. Deze handreiking kan dienen als dit model, waarbij niet alleen CO2 maar ook andere relevante emissies worden meegenomen.