printheader.png

Gebruik van resultaten

Resultaten van emissieberekening kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Zie stap 1.

Het is essentieel dat helder en transparant gerapporteerd wordt welke rekenmethode gebruikt is, hoe de afbakening van activiteiten is gedaan en welke emissiefactoren gebruikt zijn. Hoe opener een bedrijf hier over rapporteert, hoe eerlijker een vergelijking van de emissies in de tijd en met andere bedrijven kan worden gemaakt.

Indien een bedrijf emissies in de tijd met elkaar wil vergelijken is het verstandig om eerst een nulmeting uit te voeren. Vervolgens worden verbeteracties opgesteld en uitgevoerd. Na een bepaalde periode kan dan bekeken worden of die verbeteracties inderdaad leiden tot minder emissies.