printheader.png

Annex A - Definities

Beladingsgraad
De verhouding tussen de benutte ladingcapaciteit en de totaal beschikbare ladingcapaciteit van een vervoermiddel. Afhankelijk van de gekozen toepassing wordt de beladingsgraad dikwijls uitgedrukt als een verhoudingsgetal voor het benutte laadvermogen in massa (kg), volume (m3) of oppervlakte (m2) van een voertuig.

Benuttingsgraad
De verhouding tussen de totale lading-tonkilometer en de totale laadvermogen-tonkilometer van alle verplaatsingen door vervoermiddelen met en zonder lading (dus inclusief de leeg gereden kilometers).

CCR-klasse
Normen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) waaraan nieuwe motoren moeten voldoen in de binnenvaart met als doel om de uitstoot van NOX en PM10 te verminderen. Deze normen gelden in de Rijnoeverstaten en in België.

CO2-equivalent
Eenheid om het effect van verschillende broeikasgassen te vergelijken met het effect van koolstofdioxide op de opwarming van de aarde. De eenheid drukt uit hoeveel CO2 er zou nodig zijn om eenzelfde opwarmingseffect te bereiken.

Euroklasse
De Europese Unie hanteert sinds begin jaren negentig emissienormen voor wegvoertuigen. Deze normen worden om de 3 tot 4 jaar aangescherpt. Wettelijk is hierbij vastgesteld aan welke emissienormen voertuigen wanneer moeten voldoen en hoe deze emissies moeten worden gemeten. Omdat een nieuwe euroklasse steeds bij een bepaalde datum wordt ingevoerd, kan via het bouwjaar van het voertuig de euroklasse bepaald worden.

Tonkilometer
Eén tonkilometer is het vervoer van 1 ton over 1 kilometer. Eén tonkilometer kan ook staan voor bijvoorbeeld het vervoer van 10 kg over een afstand van 100 km. Deze eenheid geeft de transportprestatie weer die ook uitgedrukt kan worden in andere logistieke eenheden, zoals containerkilometer.

Voertuigkilometer
Meeteenheid voor verkeersprestatie, die overeenkomt met de door een voertuig afgelegde afstand van één kilometer.