printheader.png

Appendices

Colofon

Deze handreiking is ontwikkeld door het innovatieprogramma Duurzame Logistiek/Connekt. Het opstellen van de handreiking is gebeurd door CE Delft, Altimedes Consulting en EVO bedrijfsadvies in afstemming met een begeleidingsgroep van brancheorganisaties en enkele kennisinstellingen en adviesbureaus. In de ontwikkeling van de handreiking is met bedrijven de bruikbaarheid getest, en steeds meer bedrijven in Nederland berekenen hun emissies van hun logistiek.

 

Ontwerp en illustraties: Catchydesign, Zoetermeer

Realisatie: Nonverbaal, Rotterdam

Beeldredactie: Ontwerpstudio 2 MAAL EE, IJsselstein

Fotografie: o.a. beeldarchief ministerie Verkeer en Waterstaat, Chris Pennarts en diverse andere fotografen.

Meer informatie over Duurzame Logistiek? Stuur een e-mail aan: info@duurzamelogistiek.nl of bel 015-2516565.

Stappenplan

Om de emissies van logistieke activiteiten te berekenen, moeten verschillende keuzes worden gemaakt. Deze handreiking presenteert de keuzes op overzichtelijke wijze in een stappenplan. Onderstaande schema’s geven de verschillende stappen weer, die vervolgens nader worden toegelicht.

Achtergrondinformatie en aanleiding

Voor steeds meer bedrijven speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Steeds vaker willen transportbedrijven, logistieke dienstverleners en verladers in hun besluitvorming rekening houden met milieuaspecten van logistieke activiteiten. Ook klanten willen informatie over, of stellen eisen aan, de milieuprestaties van de producenten en leveranciers van producten .

Daarnaast hebben overheden ambitieuze doelstellingen voor het reduceren van de uitstoot van schadelijke stoffen. Voor de reductie van CO2 heeft de Europese Unie de doelstelling om deze tussen 1999 en 2020 minimaal met 20% te reduceren. Ook voor luchtkwaliteit en de uitstoot van luchtvervuilende stoffen bestaan al geruime tijd steeds strengere plafonds.

In diverse sectoren onderzoeken bedrijven hoe ze de uitstoot van schadelijke stoffen kunnen beperken. Het berekenen en rapporteren van emissies is hierbij onontbeerlijk: alleen zo kunnen de omvang van de emissies en de effecten van verbetermaatregelen worden gemonitord.

Een handreiking en gemeenschappelijke afspraken over de berekeningsmethode voor emissies in een logistieke omgeving zijn in dit verband belangrijke hulpmiddelen. Zij helpen om binnen een onderneming een goed geïnformeerd beleid te ontwikkelen voor het vermijden, verminderen en rapporteren van broeikasgassen en andere emissies.

De rijksoverheid en het bedrijfsleven formuleerden in het sectorakkoord 'Mobiliteit, logistiek en infrastructuur 2008-2020' als doelstelling: de ontwikkeling van een objectief en breed gedragen model waarmee het mogelijk is om de gerealiseerde vermindering van CO2-uitstoot te kwantificeren en te rapporteren. Deze handreiking kan dienen als dit model, waarbij niet alleen CO2 maar ook andere relevante emissies worden meegenomen.