printheader.png

Toolbox

Naast de ontwikkeling van deze handreiking werden praktisch toepasbare instrumenten ontwikkeld met koploper bedrijven, zoals de Emissiescan Logistiek en de CO2-meetlat. Deze zijn beschikbaar via de Toolbox op de website van www.duurzamelogistiek.nl/nl-NL/toolbox/

De Emissiescan Logistiek is een meeromvattend rekenmodel voor verladers en transportbedrijven voor het berekenen van emissies van hun logistieke activiteiten en goederenstromen. De Emissiescan Logistiek en deze handreiking zijn op elkaar afgestemd.

De CO2-meetlat geeft wegvervoerders en logistieke dienstverleners de mogelijkheid om hun jaarlijkse CO2-uitstoot van transportmiddelen van hun eigen bedrijf te berekenen en te vergelijken met collega-vervoerders.

 

 

Achtergrond en aanleiding

Steeds vaker willen transportbedrijven, logistieke dienstverleners en verladers in hun besluitvorming rekening houden met milieuaspecten van logistieke activiteiten. Er is daarom een groeiende behoefte aan standaardisering van methodes en data om emissies van logistieke activiteiten te monitoren en te reduceren.

Een handreiking en gemeenschappelijke afspraken over de berekeningsmethode voor emissies in een logistieke omgeving zijn in dit verband belangrijke hulpmiddelen. Zij helpen om binnen een onderneming een goed geïnformeerd beleid te ontwikkelen voor het vermijden, verminderen en rapporteren van broeikasgassen en andere emissies.

De rijksoverheid en het bedrijfsleven formuleerden in het sectorakkoord 'Mobiliteit, logistiek en infrastructuur 2008-2020' als doelstelling: de ontwikkeling van een objectief en breed gedragen model waarmee het mogelijk is om de gerealiseerde vermindering van CO2-uitstoot te kwantificeren en te rapporteren. Deze handreiking kan dienen als dit model, waarbij niet alleen CO2 maar ook andere relevante emissies worden meegenomen.
 

Broeikasgassen, waarvan koolstofdioxide (CO2) het meeste voorkomt, hebben een invloed op de opwarming van de aarde. Er zijn een heleboel broeikasgassen. Sommige hebben een levensduur van enkele uren; andere, zoals koolstofdioxide, hebben een levensduur van meer dan 60 jaar en verspreiden zich over de hele atmosfeer.

Luchtvervuilende emissies hebben eerder een lokaal effect op onder meer de gezondheid van mensen en dieren. Vooral de emissies van fijnstof (PM10) en de negatieve invloed ervan op de gezondheid hebben de laatste vijf jaar veel aandacht gekregen. Andere belangrijke luchtvervuilende emissies zijn stikstofoxide (NOX) en zwaveldioxide (SO2).

Doel en doelgroep

De handreiking is opgesteld vanuit het standpunt dat een bedrijf op vrijwillige basis – intern en/of extern – wil werken aan het kwantificeren en het verminderen van emissies.

Het doel van de handreiking is tweeledig:

Kortom: de handreiking moet het voor bedrijven makkelijker maken hun emissies te berekenen, om zo inzicht te krijgen in de emissies van logistieke activiteiten.

De doelgroep voor deze handreiking bestaat uit:

Klik hier voor een voorbeeld.

Voorbeeld

sluitenTransportbedrijf Tuur van Wiel & zonen heeft 20 vrachtauto’s en wil inzicht krijgen in de CO2-emissies van haar vloot. Als eerste stap werd het jaarlijkse brandstofverbruik van de hele vloot opgeteld op basis van informatie die op de facturen van de brandstofleverancier staat vermeld. In 2009 was dit verbruik 570.791 liter diesel. Per liter diesel wordt 3,135 kg CO2 uitgestoten.
 
Totale uitstoot van CO2 in 2009: 570.791 liter x 3,135 = 1.789.430 kg CO2

Als tweede stap werd de CO2-uitstoot per vrachtauto berekend en per gereden km. Een bepaalde trekker-oplegger reed in 2009 123.000 km en verbruikte 35.103 liter diesel.

35.103 x 3,135 = 110.048 kg CO2

110.048 kg CO2 / 123.000 km = 0,895 kg CO2 per voertuigkilometer (vtkm)

In 2010 zullen ook de CO2-emissies berekend worden per pallet die per vrachtauto wordt vervoerd. Zo ontstaat inzicht in de uitstoot van CO2 per pallet per voertuigkilometer. Omdat niet alle klanten informatie geven over het gewicht per pallet, wordt op basis van een steekproef het gemiddelde gewicht per pallet op 370 kg. bepaald. Hierdoor zal men ook inzicht krijgen in de CO2-uitstoot per ton kilometer per voertuig.

Deze informatie zal gepubliceerd worden op de website van het bedrijf, samen met acties die ondernomen worden om de CO2-emissies per ton km. te verminderen.

 In deze handreiking komen de volgende zaken aan bod:

Gebruik en ontwikkeling van de handreiking

Gebruik

Deze handleiding is in de praktijk met Lean and Green koploper bedrijven ontwikkeld.  Met dank aan de Lean and Green bedrijven.

Ontwikkeling

De handreiking sluit aan en is in lijn met de ontwikkelingen en afspraken van het internationale Greenhouse Gas Protocol.

 

Deze handreiking is ontwikkeld door het innovatieprogramma Duurzame Logistiek van Connekt. De handreiking is opgesteld door CE Delft, Altimedes Consulting en EVO bedrijfsadvies, in afstemming met een begeleidingsgroep van brancheorganisaties en enkele kennisinstellingen en adviesbureaus.

Colofon

Ontwikkeld door: Connekt - Duurzame Logistiek, Delft

Ontwerp en illustraties: Catchydesign, Zoetermeer

Realisatie: Nonverbaal, Rotterdam

Beeldredactie: Ontwerpstudio 2 MAAL EE, IJsselstein

Fotografie: o.a. beeldarchief ministerie Verkeer en Waterstaat, Chris Pennarts en diverse andere fotografen.

Meer informatie over Duurzame Logistiek? Stuur een e-mail naar info@duurzamelogistiek.nl of bel 015-2516565.

Verdere ontwikkelingen

De methodiek voor het berekenen van emissies, de wijze van toewijzing van emissies aan gebruikers en het gebruik van bepaalde data en databronnen is een proces dat nog in volle ontwikkeling is, zowel in Nederland als in Europa.

Het programma Duurzame Logistiek/Connekt zal onder meer via haar website www.duurzamelogistiek.nl informatie geven over nieuwe versies van deze handreiking. Ook vindt u op deze website belangrijke wijzigingen en bijkomende informatie over het berekenen en rapporteren van emissies van logistieke activiteiten.

Ontwikkeling van een Europese standaard voor allocatie.

Ontwikkeling van een Europese standaard voor allocatie
sluitenHet innovatieprogramma Duurzame Logistiek participeert in een internationale werkgroep die in het kader van de CEN (European Committee for Standardization) werkt aan een Europese standaard voor het berekenen en rapporteren van emissies van transport en logistieke activiteiten. Verwacht wordt dat deze standaard in 2013 afgerond zal zijn.

 

Leeswijzer

In deze handreiking komen de volgende zaken aan bod:

Zicht op CO2

Hoe kunt ú rekening houden met de emissies van uw logistieke proces?
Duurzaamheid, klimaatverandering, het verminderen van CO2-uitstoot: veelgehoorde termen in dit ‘groene’ tijdperk. Overheden en bedrijven stellen ambitieuze doelstellingen voor het terugdringen van schadelijke stoffen en zelfs op Europees niveau gelden strikte eisen.

De methodes en data om de uitstoot te berekenen en te monitoren, verschillen echter van elkaar. Dit maakt onderling vergelijk van data en rapportages lastig of zelfs onmogelijk. Er is daarom behoefte aan standaardisering van berekeningsmethodes. Om tegemoet te komen aan deze behoefte, heeft het Connektprogramma Duurzame Logistiek de ‘Handreiking emissieberekening logistieke activiteiten’ ontwikkeld.

Het doel van de handreiking is tweeledig:

De handreiking is overigens geen standaard. Wel is zij openbaar toegankelijk en transparant van opzet. Bovendien is de structuur ervan in lijn met het internationale Greenhouse Gas Protocol en sluit zij aan op Europese initiatieven van overheid en bedrijfsleven. Samen met de informatie over emissies die de handreiking biedt, wil zij een aanzet zijn tot een gemeenschappelijke aanpak van emissieberekening in Nederland.

Emissieberekening is een veld dat nog volop in ontwikkeling is. De huidige handreiking zal daarom, indien nodig, een periodieke update krijgen.

Met het handzame boekje ‘Zicht op CO₂’ biedt het programma Duurzame Logistiek een leesbare samenvatting van de handreiking emissie berekenen. U kunt een PDF downloaden door op de afbeelding te klikken of (een) gedrukt(e) exempla(a)ren gratis bestellen door uw verzoek te mailen aan: info@duurzamelogistiek.nl.

Inleiding

Voor steeds meer bedrijven speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Klanten willen informatie over, of stellen eisen aan, de milieuprestaties van hun leveranciers. Ook consumenten en investeerders worden zich steeds bewuster van het belang van duurzame ontwikkeling.

Daarnaast hebben overheden ambitieuze doelstellingen voor het reduceren van de uitstoot van schadelijke stoffen. Voor de reductie van CO2 heeft de Europese Unie de doelstelling om deze tussen 1999 en 2020 minimaal met 20% te reduceren. Ook voor luchtkwaliteit en de uitstoot van luchtvervuilende stoffen bestaan al geruime tijd steeds strengere plafonds.

In diverse sectoren onderzoeken bedrijven hoe ze de uitstoot van schadelijke stoffen kunnen beperken. Het berekenen en rapporteren van emissies is hierbij onontbeerlijk: alleen zo kunnen de omvang van de emissies en de effecten van verbetermaatregelen worden gemonitord.

Programma Duurzame Logistiek

Het programma Duurzame Logistiek kent de volgende concrete doelstellingen voor 2012:

Verschillende organisaties hebben een bijdrage geleverd aan het opstellen en testen van deze handreiking. Een overzicht van deze organisaties vindt u in Annex F