printheader.png

Rapportage van het duurzaamheidbeleid

Bedrijven kunnen besluiten om over hun emissies – en de inspanningen om emissies te beperken – te rapporteren. Dit kan bijvoorbeeld in jaarverslagen, of in rapportages aan bepaalde klanten of leveranciers. De rapportages kunnen naast CO2-gegevens ook gegevens over andere emissies bevatten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan luchtvervuilende emissies zoals fijnstof of stikstofoxiden. Ook worden soms andere aspecten meegenomen, zoals bodemverontreiniging, waterverontreiniging, geluidshinder, kinderarbeid en arbeidsomstandigheden. Deze handreiking beperkt zich tot emissies van CO2, NOx, PM10 en SO2.

Hieronder volgen de belangrijkste redenen voor een onderneming om over emissies te rapporteren.

 

Milieueffecten van logistieke maatregelen

Bedrijven nemen strategische en operationele beslissingen, die mogelijk belangrijke positieve of nadelige gevolgen hebben voor het milieu. De inrichting van de totale goederenstroom en logistieke profielen - zoals lokatiekeuze DC's, beladingsgraad, leveringstijden, leveringsfrequentie en vervoersmiddel (trein, LZV, binnenvaart)- hebben een sterke invloed op de emissies van het logistieke proces. Ook de inzet van duurzame voertuigtypes (electrisch, CNG, aardgas) kan grote invloed hebben op de emissiereductie.

 

Strategische beleidsontwikkeling van emissiereductie

Steeds meer bedrijven vinden het belangrijk om hun emissies te reduceren om daarmee hun voortbestaan te verzekeren. Bedrijven kunnen ook hun strategische positie in de markt en keten versterken.

De Lean and Green koploper bedrijven tonen aan dat het lonend is om duurzaamheid in de (logistieke) strategie van het bedrijf te verankeren. De Lean and Green bedrijven streven een doelstelling van 20% CO2 reductie in 2012 na, en hebben dit vertaald in een operationeel plan van aanpak.

In het inkoop- en marketing beleid worden beslissingen genomen met verreikende gevolgen voor de emsissies in de logistiek zonder dat men zich daar bewust van is.
In Green Tender geven bedrijven in hun inkoopprocessen aan hoe duurzame afwegingen voor de logistiek kunnen worden gemaakt. En middels Green Order maken bedrijven transparant hoe het bestelgedrag van klanten kan bijdrage aan een duurzaam logistiek proces.

 

 

Inzicht in de eco-efficiëntie van maatregelen

Op basis van de kennis van de kosten, opbrengsten en de eco-efficiëntie van mogelijke maatregelen kan een rangorde worden gemaakt en kunnen prioriteiten worden bepaald.

Een techniek hiervoor zijn ‘Marginal Abatement Cost’-modellen die de impact en de kost weergeven van maatregelen per eenheid emissie (vb. ton CO2) die wordt bespaard.
 

Emissiegegevens leveren aan klanten

Het vrijwillig registreren van emissies zal in de toekomst sterk toenemen. Ook het verstrekken van emissiegegevens aan klanten (zie Green Order) en andere partijen zal flink groeien. Oorzaken? Steeds meer bedrijven willen inzicht krijgen in de uitstoot van hun leveranciers. Sommige transportbedrijven geven hun klanten de mogelijkheid om hun goederen CO2-neutraal te vervoeren.