Een belangrijke doelstelling van het berekenen van emissies is om inzicht te krijgen in de verbetermaatregelen van de milieueffecten van logistieke activiteiten, en daarmee een emissiereductie beleid te kunnen kwantificeren.

Maatregelen kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Transportvermijding
 • Verschuiving naar een meer milieuvriendelijker transportmodaliteit
 • Verbeteringen in de afstemming tussen alle partijen binnen een modaliteit en tussen verschillende modaliteiten
 • Verbeteringen in de hele goederenstroom (total supply chain design)
 • Technologische verbeteringen (nieuwe motoren, schonere brandstoffen…)
 • Operationele verbeteringen
 • Gedragswijziging (eco-driving, rekening houden met milieuaspecten in besluitvorming…).

Concrete maatregelen ter verbetering van de milieuprestatie van de logistieke keten.

Concrete maatregelen ter verbetering van de milieuprestatie van de logistieke keten

sluitenMaatregelen ter verbetering van de milieuprestatie kunnen verschillende doelen dienen. Als eerste kunnen maatregelen worden genomen ter vermindering van de uitstoot van klimaatemissies (verkleining van de carbon footprint), voorbeelden hiervan zijn:

 • Rijstijltrainingen en boordcomputers (tempomaat)
 • Verbetering van de aerodynamica van voertuigen
 • Gewichtsreductie van voertuigen
 • Optimalisatie van de logistiek (minder lege kilometers, hogere belading, lagere snelheid)
 • Elektrische aandrijving in plaats van diesel aandrijving (voor spoor)
 • Biobrandstoffen

Alle deze maatregelen, soms met uitzondering van de laatste, hebben ook effect op de uitstoot van luchtverontreinigende emissies. Daarnaast kunnen maatregelen genomen worden die specifiek gericht zijn op reductie van de emissies van deze stoffen. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn wanneer een groot deel van de logistiek in bebouwde omgeving plaatsvindt. Voorbeelden van maatregelen zijn:

 • Roetfilters
 • Overstap naar schonere voertuigen (Euro 5- of 6-vrachtauto’s of schepen van een hogere CCR-fase)
 • Toepassing van SCR katalysatoren op binnenvaartschepen