De handreiking is opgesteld vanuit het standpunt dat een bedrijf op vrijwillige basis – intern en/of extern – wil werken aan het kwantificeren en het verminderen van emissies.

Het doel van de handreiking is tweeledig:

 • het bieden van een praktisch hulpmiddel, waarmee bedrijven hun besluitvorming kunnen ondersteunen met een juiste berekening van relevante emissies
 • het ontwikkelen van een uniforme, breed gedragen methode om emissies te berekenen

Kortom: de handreiking moet het voor bedrijven makkelijker maken hun emissies te berekenen, om zo inzicht te krijgen in de emissies van logistieke activiteiten.

De doelgroep voor deze handreiking bestaat uit:

 • bedrijven met eigen logistieke activiteiten
 • verladers die transport en logistieke diensten inkopen of hebben uitbesteed
 • transportbedrijven
 • logistieke dienstverleners

Klik hier voor een voorbeeld.

Voorbeeld

sluitenTransportbedrijf Tuur van Wiel & zonen heeft 20 vrachtauto’s en wil inzicht krijgen in de CO2-emissies van haar vloot. Als eerste stap werd het jaarlijkse brandstofverbruik van de hele vloot opgeteld op basis van informatie die op de facturen van de brandstofleverancier staat vermeld. In 2009 was dit verbruik 570.791 liter diesel. Per liter diesel wordt 3,135 kg CO2 uitgestoten.
 
Totale uitstoot van CO2 in 2009: 570.791 liter x 3,135 = 1.789.430 kg CO2

Als tweede stap werd de CO2-uitstoot per vrachtauto berekend en per gereden km. Een bepaalde trekker-oplegger reed in 2009 123.000 km en verbruikte 35.103 liter diesel.

35.103 x 3,135 = 110.048 kg CO2

110.048 kg CO2 / 123.000 km = 0,895 kg CO2 per voertuigkilometer (vtkm)

In 2010 zullen ook de CO2-emissies berekend worden per pallet die per vrachtauto wordt vervoerd. Zo ontstaat inzicht in de uitstoot van CO2 per pallet per voertuigkilometer. Omdat niet alle klanten informatie geven over het gewicht per pallet, wordt op basis van een steekproef het gemiddelde gewicht per pallet op 370 kg. bepaald. Hierdoor zal men ook inzicht krijgen in de CO2-uitstoot per ton kilometer per voertuig.

Deze informatie zal gepubliceerd worden op de website van het bedrijf, samen met acties die ondernomen worden om de CO2-emissies per ton km. te verminderen.

 In deze handreiking komen de volgende zaken aan bod:

 • achtergrondinformatie over emissies en het berekenen van emissies
 • informatie over keuzemogelijkheden en aanbevelingen bij het bepalen van wat men al dan niet meeneemt in berekeningen
 • een stappenplan om een project en meting zo efficiënt mogelijk aan te pakken
 • verwijzingen naar databronnen met informatie over emissiefactoren
 • betrouwbaarheid van emissieberekeningen en aanbevelingen over het gebruik ervan binnen een bedrijfsomgeving